Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. W świetle powyższego informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) są „BIELSCY” Remigiusz Bielski, Izabella Bielska sp.j. , ul. Wysockiego 69F, 15-168 Białystok, NIP: 5420204864, KRS:0000081013. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul.Wysockiego 69F, 15-168 Białystok lub email: bielscy@wp.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu budownictwa, a przede wszystkim sprzedaży i montażu wszelkiej stolarki budowlanej.

4. Podawane przez Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom firmy „BIELSCY” Remigiusz Bielski, Izabella Bielska sp.j kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.

Spółka nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej naszej firmy.

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez Państwa oraz źródła publicznie – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: – żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, – żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, – żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, – przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, – wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: bielscy@wp.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul.Wysockiego 69F, 15-168 Białystok.

Informujemy również, że:

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozdrawiam,

Administrator Danych Osobowych : „BIELSCY” Remigiusz Bielski, Izabella Bielska sp.j.